THÔNG BÁO - Mời nhà thầu tham gia chỉ định thầu rút gọn - Gói thầu phi tư vấn: In túi tự hủy sinh học

THÔNG BÁO

Mời nhà thầu tham gia chỉ định thầu rút gọn

Gói thầu phi tư vấn: In túi tự hủy sinh học