Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp hai "đầu tàu" kinh tế

Nâng cao năng suất chất lượng cho doanh nghiệp hai "đầu tàu" kinh tế

Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được xem là “hai đầu tàu kinh tế” của cả nước, trong suốt 10 năm qua, Chương trình Quốc gia nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 (Chương trình 712) đã góp phần tạo nên sự thay đổi lớn về bộ mặt kinh tế -xã hội hầu hết của hai địa phương này cũng như của doanh nghiệp tham gia Chương trình.


Tại Hà Nội, Chương trình 712 đã có nhiều hoạt động hỗ trợ việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến và các cộng cụ cải tiến để nâng cao năng suất chất lượng (NSCL) cho các doanh nghiệp. Theo đó đã có hàng trăm doanh nghiệp được hỗ trợ xây dựng và áp dụng các công cụ cải tiến năng suất cũng như các công cụ quản lý như: ISO 14000, ISO 2200, ISO 9001:2008… với mục đích trợ giúp các cơ quan, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế thế giới; Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ thông qua việc cấp kinh phí để thực hiện cá đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm. Đặc biệt, Chương trình 712 đã hỗ trợ hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển ý tưởng, hoàn thiện công nghệ thông qua dự án sản xuất thử nghiệm; Hỗ trợ kết nối cung cầu sản phẩm công nghệ…


Chương trình hỗ trợ áp dụng duy trì năng suất tổng thể của Bộ Công Thương đã giúp Công ty TNHH Công nghiệp Trí Cường (Đông Anh - Hà Nội) nâng cao hiệu suất tổng thể của thiết bị, máy móc


Còn tại TP. Hồ Chí Minh, riêng trong giai đoạn 2016-2018 hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL được cụ thể hóa bằng các hình thức như thống kê danh mục doanh nghiệp và sản phẩm hàng hóa ưu tiên nâng cao NSCL; Tổ chức hội nghị hội thảo, đào tạo tập huấn cho 576 doanh nghiệp với 1.743 học viên; Xây dựng tổ chức đánh giá sự phù hợp cũng như hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất…


Mặc dù đã đem lại những hiệu quả to lớn, làm thay đổi bộ mặt kinh tế, đời sống xã hội tại hai địa phương “đầu tầu” của Việt Nam, tuy nhiên theo đánh giá của Ban điều hành Chương trình 712 thì thời gian qua Chương trình vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn tại các địa phương.


Cụ thể, sự tham gia của các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh còn thụ động. Đa số doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, nguồn lực hạn chế, trang thiết bị sản xuẩn, trình độ quản lý sản xuất chưa đáp ứng yêu cầu; đội ngũ chuyên gia NSCL vẫ còn thiếu và yếu, đang trong quá trình hình thành dẫn đến hiệu quả tư vấn chưa cao. Đó là chưa kể đến năng lực tự thân của doanh nghiệp trong nghiên cứu áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến chất lượng còn thấp.


Bên cạnh đó, các địa phương chưa quan tâm đúng mức đến hoạt động nâng cao NSCL, chưa nhận thức đầy đủ vai trò kiến tạo, hỗ trợ phát triển doanh nghệp thông qua áp dụng các giải pháp khoa học và công nghệ. Thêm vào đó, nguồn lực tài chính để thực hiện chương trình tại các địa phương trên cả nước nói chung và tại Hà Nội cũng như TP. Hồ Chí Minh còn hạn chế…


Chính vì vậy, trong thời gian tới, các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL tại hai thành phố trên cần được triển khai với quy mô rộng hơn, sâu hơn, đồng bộ hơn. Hệ thống chính quyền địa phương, các cơ quan liên quan cũng cần vào cuộc để các giải pháp, hoạt động nâng cao năng suất chất lượng được triển khai kịp thời và hiệu quả.


Bên cạnh đó, đối với Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cần có những ưu tiên đầu tư cho một số doanh nghiệp có tiềm lực, có hoạt động cải tiến tích cực để tạo ra các mô hình điểm, có tính đột phá trong triển khai các hoạt động cải tiến, nâng cao NSCL, giúp minh chứng, từ đó tạo động lực lan tỏa cho các doanh nghiệp khác trong ngành, lĩnh vực và địa phương.


Nguồn https://congthuong.vn/nang-cao-nang-suat-chat-luong-cho-doanh-nghiep-hai-dau-tau-kinh-te-172298.html