CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO DOANH NGHIỆP

Chính phủ điện tử hỗ trợ cho doanh nghiệp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thiểu chi phí cũng như thời gian di chuyển. Một số thủ tục thực hiện chuyển đổi số như: Thủ tục hành chính, Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Hải quan, Hoá đơn.


Chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp ở nhiều khía cạnh như:


Trung tâm liên kết với các công ty phần mềm cung cấp bộ chuyển   đổi  số hỗ trợ doanh nghiệp về:


Và một số ứng dụng: ISO điện tử, Quản lý Nhân sự, Quản lý sản xuất kinh doanh, Quản lý trong Nông nghiệp....