HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP


- Hỗ trợ doanh nghiệp tập trung phát triển theo hướng nhanh, bền vững, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả, quy mô hoạt động gồm: chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thành lập mới; chương trình hỗ trợ trợ nâng cao kiến thức khởi nghiệp thông qua hoạt động cung cấp tài liệu hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản trị cho đội ngũ doanh nhân; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ - thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

-  Tổ chức đào tạo, tập huấn, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế.

-  Tư vấn xúc tiến tìm kiếm thị trường, đối tác hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh. 

- Tổ chức đào tạo về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức cuộc thi về khởi nghiệp, tổ chức tác động khởi nghiệp.

-  Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp mở các phòng trưng bày, cửa hàng bán sản phẩm, tổ chức hội thảo, hội nghị chuyên đề về thị trường, phát triển sản phẩm, đăng ký thương hiệu sản phẩm.

-  Cung cấp hoặc giới thiệu cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nước ngoài và trong nước đến Thành phố tìm cơ hội và đối tác kinh doanh: Phòng hội nghị, văn phòng làm việc, dịch vụ thư ký, phiên dịch và chuyên viên nghiệp vụ; lập dự án đầu tư; tham quan các doanh nghiệp ở Thành phố; gặp gỡ các doanh nghiệp phù hợp với các quy định của pháp luật