Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 942 / KH-UBND ngày 29/3/2022 của Ban nhân dân Thành phố tổ chức các hoạt động ứng dụng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại Văn phòng số 1467 / BCT ATMT ngày 23/3/2022 của Bộ Công Thương về hướng dẫn triển khai tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch ứng dụng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực công thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

Nguồn Internet.
Mục đích 

Chủ động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền tại các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh xăng dầu, khí, hóa chất, điện, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, cụm công nghiệp và các hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương để quản lý các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Yêu cầu 

Các hoạt động triển khai hưởng ứng Tháng hành động phải thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố. 

- Chủ đề Tháng hành động: “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. 

- Thời gian: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022. 

- Phạm vi triển khai: Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở chịu trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Kế hoạch này.