Phối hợp tuyên truyền và nắm bắt khó khăn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên địa bàn TP.HCM

Phối hợp tuyên truyền và nắm bắt khó khăn chính sách hỗ trợ lãi suất 2% trên địa bàn TP.HCM

Ngày 20/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 31/2022/NĐ-CP về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; đồng thời Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng ban hành Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 về việc hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31 nêu trên. Theo đó, để các tổ chức, cá nhân trên địa bàn nắm bắt nhanh và kịp thời cơ chế chính sách hỗ trợ này, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM (NHNNTP) đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung sau:

Thông tin, tuyên truyền, triển khai về cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn.  Cụ thể như sau:

 (1) Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về suất hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;
 (2) Thông tư số 03/2022/TT-NHNN ngày 20/5/2022 về việc hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh;
(3) Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ Tướng Chính phủ Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Phối hợp nắm bắt và phản ánh khó khăn vướng mắc:

Trong quá trình thực hiện Nghị định 31 của Chính phủ, Thông tư 03 của Ngân hàng Nhà nước liên quan cơ chế chính sách hỗ trợ lãi suất 2% nêu trên, nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh, NHNNTP đề nghị các đơn vị là đầu mối tổng hợp các khó khăn vướng mắc, phản ánh kịp thời về NHNNTP qua địa chỉ Email: binh.nguyenngoc@sbv.gov.vn.

Trên đây là một số nội dung triển khai tuyên truyền và phối hợp nắm bắt khó khăn vướng mắc về chính sách hỗ trợ lãi suất của Chính phủ, của Ngân hàng Nhà nước năm 2022-2023.