Sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP - giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Sửa đổi Nghị định 126/2020/NĐ-CP - giải pháp cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh

Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP. Theo Bộ Tài chính, Nghị định sửa đổi sẽ tháo gỡ vướng mắc trong việc tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp yên tâm khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.    

 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nghị định số 126/2020/NĐ-CP đã tạo cơ sở pháp lý để quản lý thuế theo hướng hiện đại, giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Nhờ đó, công tác quản lý thuế đã có những thay đổi theo hướng quản lý chặt chẽ nguồn thu theo quy định của các luật thuế, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

Mô hình quản lý thuế được thay đổi theo hướng hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phù hợp với thông lệ quốc tế, tăng cường tính tuân thủ, thực thi pháp luật của người nộp thuế và cơ quan quản lý thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có một số điểm quy định chưa rõ, cần phải sửa đổi, bổ sung để tạo cơ sở pháp lý thống nhất, thuận lợi cho việc thực hiện của người nộp thuế và công tác kiểm tra, kiểm soát của cơ quan thuế. Đồng thời góp phần tiếp tục hỗ trợ, giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19.

Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126 có nhiều nội dung mới. Đơn cử như, về trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế hay nộp thuế, hay thời hạn cơ quan quản lý thuế giải quyết hồ sơ là ngày nghỉ cuối tuần hoặc ngày nghỉ lễ, được quy định cụ thể hơn theo hướng “ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc liền kề sau của ngày nghỉ đó”.

Về khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân theo dự thảo Nghị định thì trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân.

Để tạo thuận lợi hơn cho việc kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đồng thời quản lý chặt chẽ, không để thất thu, dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 126 bổ sung quy định về trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử khi thực hiện tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ thông qua đặt hàng trực tuyến trên sàn của mình.

Theo đó, chủ sàn phải đại diện cho người bán là cá nhân (bao gồm cả trong nước và nước ngoài) để khai thuế, nộp thuế đối với hàng hóa, dịch vụ được bán thông qua sàn.

Đối với các sàn giao dịch thương mại điện tử bán hàng không qua chức năng đặt hàng trực tuyến thì chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho người bán là cá nhân trên cơ sở ủy quyền theo pháp luật dân sự giữa chủ hàng và chủ sàn.

Dự thảo Nghị định cũng sửa đổi quy định tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ theo hướng tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ đã tạm nộp của 4 quý không được thấp hơn 80% số phải nộp theo quyết toán năm. Trường hợp người nộp thuế nộp thiếu thì phải nộp tiền chậm nộp.

Dự thảo Nghị định đã bỏ quy định về việc vi phạm thời hạn chia cổ tức, lợi nhuận.

Dự thảo Nghị định cũng đã sửa đổi về việc nộp hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường đối với than khai thác và tiêu thụ nội địa. Đồng thời bổ sung quy định trách nhiệm của chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử trong việc cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý thuế. Hình thức cung cấp thông tin là tự động, trực tuyến với tần suất là định kỳ hằng quý.

Nghị định mới cũng sẽ bổ sung quy định về thời điểm tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán. Trong đó, quy định tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cá nhân nhận cổ tức bằng chứng khoán, cá nhân là cổ đông hiện hữu nhận thưởng bằng chứng khoán được thực hiện kể từ ngày 01/01/2023.

Từ ngày Nghị định số 126/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành (ngày 5/12/2020) đến hết ngày 31/12/2022, cá nhân thực hiện khai, nộp thuế thu nhập cá nhân và không bị xử phạt vi phạm hành chính về chậm nộp hồ sơ khai thuế không bị tính tiền chậm nộp.

Do đây là giải pháp cấp bách cần ban hành ngay để kịp thời hỗ trợ cho doanh nghiệp nên Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép Nghị định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ Tài chính trình Chính phủ cho phép áp dụng quy định về tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, tạm nộp lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 1 dự thảo Nghị định từ kỳ tính thuế năm 2021 trở đi. 

Để đảm bảo quyền lợi cho những doanh nghiệp đã thực hiện tạm nộp 3 quý đầu năm 2021 đạt mức quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định không điều chỉnh lại việc tính tiền chậm nộp theo quy định tại dự thảo Nghị định đối với những trường hợp này.

Trường hợp doanh nghiệp tạm nộp 3 quý đầu năm 2021 không đạt mức quy định tại Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì được thực hiện theo quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 1 Nghị định này.

Đối với trường hợp người nộp thuế đã được thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế năm 2021 và khi áp dụng quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 1 Nghị định này mà được giảm tiền chậm nộp thì người nộp thuế có quyền đề nghị cơ quan thuế điều chỉnh giảm tiền chậm nộp.

Nguồn https://thoibaonganhang.vn/sua-doi-nghi-dinh-1262020nd-cp-giai-phap-cap-bach-ho-tro-doanh-nghiep-san-xuat-kinh-doanh-131147.html