Phòng đào tạo

Ngành cơ khí chế tạo và dự án “Made by Vietnam”

vinhban218
September 2023 — 17 views

Đào tạo chuyển đổi số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Phòng Hỗ Trợ
October 2022 — 248 views

Khóa Đào tạo áp dụng các công cụ cải tiến nâng cao năng suất, chất lượng

Phòng Hỗ Trợ
October 2022 — 272 views

Lớp sinh hoạt Câu lạc bộ Kế toán – Thuế

Phòng Hỗ Trợ
June 2022 — 257 views

Lớp huấn luyện và cấp chứng nhận Kỹ thuật An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Phòng Hỗ Trợ
June 2022 — 287 views

Lớp huấn luyện và cấp chứng nhận Kỹ thuật An toàn hóa chất theo Nghị định 113/2017/NĐ-CP

Phòng Hỗ Trợ
May 2022 — 383 views

Lớp huấn luyện Kỹ thuật An toàn trong hoạt động kinh doanh xăng, dầu, khí hóa lỏng theo Nghị định 87/2018 / NĐ-CP

Phòng Hỗ Trợ
May 2022 — 345 views

About us

Write a small text here for when new visitors find your website through your blog entries, referenced in Google.

Stay updated :

Participate on our social stream.

Our Blogs

Tags

Archives